Salgsvilkår

SALGSVILKÅR OG BETINGELSER

GENERELT


Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom Coastal Adventures til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på Coastal Adventures er bare tilgjengelig på norsk.

Alt. 1: For å kunne handle med kort/kreditt på Coastal Adventures må du ha fylt 18 år.
Vi leverer kun tjenester i Norge,

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, mv.

1. PARTER

Selger er: Coastal Adventures AS, heretter kalt Coastal Adventures, Varbergveien 49, 4371 Egersund, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr: 921 638 477, telefon 47620446, e-post: booking@coastaladventures.no  og blir i det følgende benevnt” vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vårt nettbaserte bookingsystem. Coastal Adventures er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når Coastal Adventures mottar din bestilling, vil vi sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling så lenge denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.


3. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Coastal Adventures tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om tjenestene/produktene som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom tjenesten/produktet er utsolgt. Det samme kan skje dersom det er uforsvarlig å tilby tjenesten pga sikkerhetssituasjonen, eks lyn/torden, storm/orkan eller uvanlige værforhold. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. PRISER

Alle priser er inklusive eller eksklusive merverdiavgift avhengig av ditt valg på bestillingssiden. Totalkostnaden for kjøpet vil komme frem før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje, miljøavgift m.m..

5. BETALING

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Belastning av kort skjer først når varen sendes fra oss. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. (Dette gjelder kunder over 18 år).

Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer), i henhold til den hver tid gjeldende rentesatsen.

6. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Coastal Adventures har risikoen for tjenestene/produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse, dersom du er fraktforsikret. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

7. UAVHENTET PAKKE

Dersom du unnlater å hente pakken på postkontoret vil du motta en faktura for uavhentet forsendelse, dette for å dekke våre fraktkostnader tur /retur, og våre lagerhåndteringskostnader.

 • For uavhentet pakker med en verdi under NOK 5000,- eks.mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 450,- eks. mva
 • For uavhentet pakker med en verdi over NOK 5000,- eks.mva vil du bli ilagt et gebyr på NOK 600,- eks. mva

8. UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE & TJENESTE

  Etter at du har mottatt eventuelle produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

  Etter at du har gjennomført respektiv tjeneste/aktivitet har du anledning påklage feil eller mangler ved respektive tjeneste/aktivitet. Du skal varsle vedkommende som har levert tjeneste/aktivitet, samt å sende en melding mht feil eller mangler på respektive tjeneste/aktivitet

  9. DINE RETTIGHETER VED FEIL OG MANGLER (REKLAMASJON)

  Dersom tjenester/produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.
  Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk produktene.

  Melding om feil og mangler ved tjenester/produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

  Coastal Adventures vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Coastal Adventures vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11.

  10. GARANTI

  Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 9.

  11. ANGRERETT

  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. All produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc.

  Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss. Produktet sendes tilbake til oss inkludert originalt emballasje, manualer, kabler mv., sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

  12. PERSONOPPLYSNINGER

  Coastal Adventures behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

  Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
  - du har samtykket i utleveringen, eller
  - når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  - i lovbestemte tilfelle.

  Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontakt oss.

  13. SALGSPANT

  Coastal Adventures har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

  14. TAP SOM FØLGE AV MANGLER VED PRODUKTET

  Coastal Adventures er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Coastal Adventures godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Coastal Adventures's kontroll, og som Coastal Adventures ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Coastal Adventures er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Coastal Adventures's side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. forbrukerkjøpsloven nr. 34.

  15. TVISTER

  Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.